Ubezpieczenia firm

Majątek firm to dobro, które trzeba jak najlepiej zabezpieczyć. To często dorobek całego naszego życia. Nie pozwólmy, by to, na co tak ciężko pracowaliśmy nagle zniknęło. Jeżeli chcesz utrzymać swój dotychczasowy standard życia i nie martwić się o pokrycie kosztów związanych z wandalizmem, pożarem czy innymi żywiołami – ubezpiecz swoją firmę.


firm

 

Oferujemy ubezpieczenia dla firm w tym:

 • Ubezpieczenia majątku firmy,
 • Ubezpieczenie OC działalności firmy tzw. OC firmy,
 • Gwarancje ubezpieczeniowe,
 • Ubezpieczenia flot pojazdów,
 • Ubezpieczenia ryzyk budowlano montażowych.

Ubezpieczenie adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnych branżach. Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego, ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i użytkowane w związku z prowadzoną działalnością tj.:

 • budynki/lokale/budowle,
 • środki trwałe,
 • środki obrotowe,
 • mienie przyjęte do sprzedania lub wykonania usługi,
 • nakłady inwestycyjne,
 • mienie osobiste pracowników,
 • wartości pieniężne.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adresowane jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Znajduje on zastosowanie w ubezpieczaniu różnych typów działalności np.: biur, zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw handlowych, firm remontowo – budowlanych; może być przystosowany do indywidualnych potrzeb Ubezpieczającego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa finansowe, którą w myśl przepisów prawa ponosi Ubezpieczający z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia w zakresie związanym z prowadzeniem określonej w umowie ubezpieczenia działalności oraz w związku z posiadanym mieniem wykorzystywanym w tej działalności. Ubezpieczenie to chroni Ubezpieczającego przed skutkami jego działania lub zaniechania w następstwie którego, zostaje wyrządzona szkoda rzeczowa (utrata, zniszczenie, uszkodzenie mienia) oraz osobowa (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia).

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona m.in. o:

 • szkody poniesione przez pracowników (OC pracodawcy),
 • szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności, prac lub usług przez podwykonawcę,
 • szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub udostępnionych w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych czynności w ramach usługi świadczonej przez Ubezpieczającego,
 • szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług OC za szkody w środowisku,
 • OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC (OC za wózki widłowe),
 • szkody w nieruchomościach z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • OC za szkody w obcych środkach transportu wyrządzone podczas prac ładunkowych,
 • OC za produkt.