FAQ

Najważniejsze konsekwencje dla sprawcy szkody to koszt jaki musi ponieść na naprawienie wyrządzonej szkody, w przypadku braku polisy oc, dodatkowo właściciel takiego pojazdu musi opłacić karę za brak ubezpieczenia.

Wysokość kar za brak ważnego ubezpieczenia oc regulują przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ich wysokość oblicza się następująco :

  1. Dla pojazdów osobowych podstawą obliczenia kary jest równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę

  2. Dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów podstawą obliczenia kary jest równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę

  3. Dla pozostałych pojazdów podstawą obliczenia kary jest równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę

Wysokość kar jest uzależniona od okresu pozostawania bez ubezpieczenia oc, jeżeli :

  1. okres pozostawania bez oc nie przekracza 3 dni wynosi ona 20% podstawy

  2. okres pozostawania bez oc nie przekracza 14 dni wynosi ona 50% podstawy

  3. okres pozostawania bez oc przekracza 14 wynosi ona 100% podstawy

Ubezpieczenie oc posiadaczy pojazdów mechanicznych powinno być zawarte przez cały czas trwania rejestracji pojazdu, w momencie zarejestrowania pojazdu należy wykupić ubezpieczenie, jeżeli pojazd nie będzie rejestrowany lub nie podlega rejestracji ( brak obowiązku rejestracji pojazdu ) lub pomimo obowiązku rejestracji, posiadacz zamierza takim pojazdem się poruszać, ubezpieczenie oc należy zawrzeć przed wyjazdem pojazdu na drogę.

W przypadku wykupienia ubezpieczenia oc u innego ubezpieczyciela, dotychczasową umowę oc należy wypowiedzieć na piśmie. Wszystkie formalności związane z wypowiedzeniem mogą państwo załatwić podczas jednej wizyty w biurze.

Tak, osoby młode wykupujące ubezpieczenie oc są objęte zwyżką składki, z reguły dotyczy to osób do 24 roku życia.